Terms & Conditions

  1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het Moco Museum. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. DEFINITIES

Moco: Modern Contemporary Museum, handelsnaam van Moco Museum B.V. die verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie.

Museumruimte: het gebouw Villa Alsberg (Honthorststraat 20 te Amsterdam) met inbegrip van alle ruimten, inclusief de museumwinkel en de buitenruimte binnen de hekken.

Bezoeker: iedereen die de museumruimte betreedt om een tentoonstelling te bezoeken en/of een activiteit bij te wonen.

Consument: iedereen die gebruik maakt van de Moco website en andere online toepassingen, de online ticketshop, de museumwinkel of de webshop.

Museummedewerker: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.

  1. ENTREEBEWIJZEN

Artikel 3.1
Moco publiceert entreeprijzen via haar eigen kanalen, de website, aan de deur en via directe communicatie. Hier genoemde prijzen zijn niet vrijblijvend. Moco is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van entreeprijzen door derde partijen.

Artikel 3.2
Entreebewijzen kunnen worden aangeschaft aan de kassa, via de website of via een netwerk van wederverkopers.

Artikel 3.3
De bezoeker komt in aanmerking voor gereduceerde tarieven mits hij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Museummedewerkers mogen vragen naar de legitimering van het gereduceerd tarief. Als blijkt dat dit niet mogelijk of legitiem is, betaalt de bezoeker een toeslag tot de reguliere entreeprijs.

Artikel 3.4
De bezoeker die een entreebewijs heeft gekocht heeft geen recht op restitutie of enige vergoeding in geval van verlies of diefstal. Een eenmaal verkregen entreebewijs kan niet worden geruild.

  1. OPENING

Artikel 4.1
Moco publiceert openingstijden via haar eigen kanalen, de website en aan de deur en via directe communicatie. Moco is gerechtigd af te wijken van deze gepubliceerde openingstijden zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de betaalde entreeprijs. Moco is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derde partijen.

Artikel 4.2
In voorkomende gevallen kan een deel van de museumruimte niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Dit geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de entreeprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte is afgesloten wordt dit via de website en bij de entree gecommuniceerd en geldt een gereduceerde entreeprijs of wordt anderszins een compensatie geboden.

  1. BEZOEKEN

Artikel 5.1
Bezoeker gedraagt zich in de museumruimte in overeenstemming met de openbare orde en deze reglementen en volgt alle aanwijzingen op van museummedewerkers. Indien dit niet gebeurt kan de toegang worden ontzegd zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de entreeprijs of andere gemaakte kosten.

Artikel 5.2
Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen, al dan niet in groepsverband, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.

Artikel 5.3
Moco is niet toegankelijk voor kinderwagens, scootmobielen, rolstoelen, etc. Er is beperkte ruimte deze, in overleg met een museummedewerker, buiten te plaatsen. Paraplu’s mogen niet worden meegenomen en kunnen worden geplaatst in aparte bakken bij de entree. Moco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

Artikel 5.4
De museumruimte is toegankelijk met kleine rugzakken of handtassen mits deze in de hand of op de buik worden gevoerd. Voor grote rugzakken of handtassen of andere tassen is tegen betaling een kleine garderobe beschikbaar. De museummedewerker bepaalt wat groot of klein is. Moco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

Artikel 5.5
De museummedewerker kan uit veiligheidsoverwegingen een bezoeker vragen zijn/haar bagage voor controle ter beschikking te stellen.

Artikel 5.6
Het is niet toegestaan in de museumruimte te roken, eten of drinken met uitzondering van de buitenruimte.

Artikel 5.7
Huisdieren zijn niet welkom met uitzondering van officiële hulphonden.

Artikel 5.8
Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht.

Artikel 5.9
Bezoekers mogen foto’s of films maken, maar alleen zonder gebruik van belichting en statieven.

  1. KLACHTEN

In geval van klachten meldt een bezoeker zich bij de entreebalie waar een klachtenformulier verkrijgbaar is. Dit kan ingevuld achtergelaten worden. Het is ook mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen via hello@mocomuseum.com. Klachten worden binnen 15 werkdagen na ontvangst beantwoord.

  1. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 7.1
Bezoekers verblijven in de museumruimte voor eigen risico. Moco is slechts aansprakelijk voor letsel aan de bezoeker of schade aan eigendommen van de bezoeker als dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Moco. Alleen schade of letsel wordt vergoed waartegen Moco verzekerd is of naar redelijkheid verzekerd hoort te zijn. Een eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan bepaald door de verzekeringsmaatschappij van Moco. Moco kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

Artikel 7.2
Tekortkomingen ontstaan door overmacht kunnen Moco nooit worden aangerekend en leiden nooit tot restitutie of schadevergoeding. Overmacht geldt als opschortende dan wel ontbindende voorwaarde voor deze algemene voorwaarden.

  1. PRIVACY

Artikel 8.1
Er is cameratoezicht in de gehele museumruimte. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 8.2
Moco kan foto’s en filmopnames in de museumruimte maken voor publiciteitsdoeleinden. Een bezoeker die bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan dit kenbaar maken aan Moco die zich inspant publicatie te voorkomen.

Artikel 8.3
Moco gebruikt cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en een profiel op te bouwen van online gedrag van consumenten. Dit wordt gefaciliteerd door Google diedeze informatie aan derden kan verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzameling van gegevens wordt niet gekoppeld aan namen, adressen, e-mailadressen, etc. Consument heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens en correctie of verwijdering daarvan.

Artikel 8.4
Een consument kan zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard in een database, uitsluitend gebruikt door Moco en niet aan derden ter beschikking gesteld. De consument kan zelfstandig via de nieuwsbrief de gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Dit kan ook middels het indienen van een verzoek via hello@mocomuseum.com.

Artikel 8.5
Een consument kan via de webshop producten aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Moco voor het afwikkelen van de aankoop. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij hello@mocomuseum.com.

Artikel 8.6
Een consument kan via het ticketdeel van de website entreebewijzen aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner Global Tickets. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Moco voor het afwikkelen van de aankoop. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij hello@mocomuseum.com.

  1. MUSEUMWINKEL

Artikel 9.1
Consumenten hebben de mogelijkheid producten aan te schaffen in de (online) museumwinkel. De getoonde producten worden verkocht voor de aangegeven prijzen inclusief BTW.

Artikel 9.2
Ruilen voor in de museumwinkel gekochte artikelen is mogelijk binnen 14 dagen door het product persoonlijk en op vertoon van de kassabon bij Moco aan te bieden. Dit kan uitsluitend in geval van een onvolkomenheid in het artikel ontstaan in het productie- of verkoopproces. In dat geval ontvangt de consument eenzelfde product. Wanneer dit product niet meer beschikbaar is, wordt het aankoopbedrag terugbetaald. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de consument.

Artikel 9.3
Artikelen gekocht in de webshop hebben een zichttermijn van 14 dagen. Indien het product niet aan de verwachtingen voldoet wordt het binnen 14 dagen geretourneerd waarna het aankoopbedrag en eventuele doorbelaste verzendkosten worden terugbetaald. Verzendkosten voor het terugsturen van artikelen worden niet vergoed.

  1. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en op de activiteiten is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, mei 2018